LATVIJAS OLIMPIEŠU KLUBA  SKOLĒNU ZĪMĒJUMU KONKURSA

#ESI RADOŠS SPORTOJOT

NOLIKUMS
 
Biedrība “Latvijas Olimpiešu klubs”, kuras darbības mērķis ir popularizēt olimpismu kā dzīves filosofiju, iepazīstinot sabiedrību ar olimpiešiem un popularizējot aktīvu dzīvesveidu, izsludina skolēnu zīmējumu konkursu ar mērķi:
o   Veicināt Latvijas Olimpiešu atpazīstamību bērnu un jauniešu vidū;
o   Popularizēt sportošanas prieku un nozīmi ikdienā;
o   Popularizēt Olimpiskos sporta veidus un Olimpisko kustību Latvijā;
o   Sekmēt bērnu un jauniešu radoši māksliniecisko iztēli, sasaistot to ar sportu.
 
1.     Konkursa darbu tēma: “Esi radošs sportojot”
 
2.     Dalībnieki var izvēlēties kādu no piedāvātajām darbiņu apakštēmām:
·      Kā radoši sportot šajā mācību gadā;
·      Kā pandēmijas laikā sporto mans mīļākais Latvijas Olimpietis;
·      Vērtības, ko iemācos sportā.
 
3.     Informācija par konkursa rīkotājiem
Biedrība “Latvijas Olimpiešu klubs”

Reģ. Nr. 40008023627
Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010
e-pasts: klubs@olimpiade.lv  
mājas lapa www.olimpiesuklubs.lv

*Biedrība "Latvijas Olimpiešu klubs" ir Latvijas Olimpiskās komitejas biedrs
 
4.     Konkursa dalībnieki
4.1.  Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem ir jāsagatavo zīmējums atbilstoši šā nolikuma prasībām un šajā nolikumā noteiktajā kārtībā jāiesniedz rīkotājiem. 
4.2.  Konkursa dalībnieki ir Latvijas vispārizglītojošo skolu audzēkņi, kas iedalīti četrās vecuma grupās:
o   1. - 3. klašu izglītojamie
o   4. - 6. klašu izglītojamie
o   7. - 9. klašu izglītojamie 
o   10.-12. klašu izglītojamie
 
5.     Konkursa norises laiks
Konkurss norisinās no 2020.gada 18.novembra līdz 2021.gada 5.janvārim (darbu iesūtīšanas termiņš).
 
6.     Prasības un noteikumi, kuri jāievēro konkursa dalībniekiem.
6.1.  Dalībnieks konkursam drīkst iesniegt tikai vienu darbiņu.
6.2.  Zīmējumam ir jābūt atbilstošam kādai no šā nolikuma tēmām.
6.3.  Zīmējumam ir jābūt izpildītam fiziski (uz papīra vai tml. plaknes) A3 formātā.
6.4.  Zīmējumus var zīmēt jebkurā zīmēšanas tehnikā. 
6.5.  Drīkst izmantot jauktās tehnikas, jebkādas krāsas, zīmuļus, krītiņus, utt.
6.6.  UZMANĪBU – Zīmējums (vai tā daļa) nedrīkst tikt sagatavots, izmantojot digitālos palīglīdzekļus (photoshop u.tml.). Jebkāda veida datorizdrukas (t.sk. attēli un elektroniski sagatavoti zīmējumi) netiks uzskatītas par zīmējumu un darbs netiks vērtēts.
Izņēmums, no šajā punktā noteiktā ierobežojuma ir gadījumā, ja tiek veidotas kolāžas ar fotogrāfijām. Tomēr fotogrāfiju laukums darbā nedrīkst pārsniegt 20% no kopējās zīmējuma virsmas. 


6.7. PAPILDINĀJUMS - Atsevišķā vērtēšanas kategorijā tiks vērtēti darbi, kas izpildīti citā mākslas tehnikā (ja ir šāda vēlme). Arī šie darbiņi veicami kādā no piedāvātajām darbu tēmām, fotografējami un to bildes iesūtāmas uz nolikumā norādīto e-pasta adresi. Jautājumu gadījumā, lūdzam, sazināties pa e-pastu klubs@olimpiade.lv 

 
7.     Konkursa darbu iesniegšanas kārtība
7.1.  Konkursa darbii ir jāiesniedz digitālā veidā, nosūtot darbu uz e-pasta adresi olimpiesu.konkursi@gmail.com
 
Kā rīkoties? 
7.2.  Konkursa dalībnieks savu zīmējumu nofotografē perpendikulāri zīmējuma virsmai. 
7.3.  Iegūto fotogrāfiju saglabā jpg formātā (faila izmēram jābūt ne mazākam kā 500 Kb).
 
7.4.  Darbs iesniedzams, nosūtot e-pastu un ievērojot šādus nosacījumus: 
o   E-pasta tematā jānorāda dalībnieka vārds un uzvārds, skola, klase ;
o   Darba attēls jāpievieno e-pastam pielikuma formātā;
o   E-pastā jānorāda:
7.4..1. dalībnieka vārds un uzvārds;
7.4..2. Klase, kurā dalībnieks mācās 
7.4..3. Skola
7.4..4. Izvēlētais darba temats (atbilstoši Nolikuma 2.punktā norādītajam).
7.4..5. Kontaktpersonas tālr. nr. (paša dalībnieka vai skolotāja vai kāda no vecākiem), lai gadījumā, ja darbiņš tiek atzīts par uzvarētāju, rīkotāji var sazināties ar tā autoru. 
o   Jāsūta e-pasts uz adresi olimpiesu.konkursi@gmail.com
 
7.5.  Gadījumā, ja skolotājs vai kāds no vecākiem no sava e-pasta vēlas iesniegt vairāku audzēkņu / bērnu darbus, katrs darba jāsūta atsevišķā e-pastā, norādot prasīto informāciju.
7.6.  Dalībniekiem trīs darba dienu laikā tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts par informācijas un zīmējuma saņemšanu.
7.7.  Konkursa darbs ir uzskatāms par saņemtu, ja dalībnieks ir saņēmis apstiprinājuma e-pastu uz e-pasta adresi, no kuras ir sūtīts darbs.
7.8.  Gadījumā ja dalībnieks, kurš nosūtījis pieteikuma anketu, nav saņēmis apstiprinājuma e-pastu norādītajā laikā vai 2 darba dienu laikā pēc konkursa termiņa beigām, lūgums sazināties ar konkursa rīkotājiem pa šajā nolikumā norādīto e-pastu. Šajā gadījumā darbu varēs iesūtīt atkārtoti, bet ne vēlāk kā 2 dienu laikā pēc noteiktā konkursa termiņa beigām.
7.9.  Gadījumā, ja tehnisku iemeslu dēļ neizdodas augšupielādēt fotogrāfiju vai saglabāt elektronisko anketu, lūdzam sazināties ar konkursa rīkotājiem pa šajā nolikumā norādīto e-pastu.
 
8.     Zīmējumu vērtēšana 
8.1.  Saņemtos darbus vērtēs Latvijas Olimpiešu kluba izveidota žūrijas komisija, kuras sastāvā būs vismaz trīs Olimpieši.
8.2.  Darbus vērtēs, ievērojot noteiktās dalībnieku vecuma grupas (neatkarīgi no izvēlētā temata).
8.3.  Tiks ņemta vērā konkursam iesniegto darbu atbilstība šā nolikuma prasībām.
9.     Godalgas un rezultātu paziņošana 
9.1.  Katrā vecuma krupā tiks izvēlēti 10 (desmit) žūrijas izvēlētie labākie zīmējumi.
9.2.  Apbalvoti tiks trīs labākie darbi katrā vecuma grupā, bet pārējie septiņi saņems atzinības rakstus.
9.3.  Žūrijai ir tiesības piešķirt papildus apbalvojumus vai atzinības.
9.4.  Konkursa rezultāti tiks publicēti interneta vietnē www.olimpiesuklubs.lv un Olimpiešu kluba kontā sociālajā tīklā www.Facebook.com/olimpiesuklubs 1 nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
9.5.  Organizatori atsevišķi sazināsies ar tiem konkursa dalībniekiem, kuru darbi tiks atzīti par labākajiem atbilstoši šā nolikuma prasībām. 

9.6. PAPILDINĀJUMS: Apbalvošana tiks organizēta attālināti, nosūtot dalībniekiem apbalvojumus pa pastu uz skolu. Gadījumā, ja epidemioloģiskā situācija to pieļaus, Olimpiešu klubs var rīkot apbalvošanu klātienē, par to iepriekš paziņojot konkursa laureātiem. 
 
10.  Laureātu apbalvošana
10.1.               Konkursa labāko darbu autori tiks apbalvoti, bet balvas nosūtītas uz dalībnieka skolu. 
10.2.               Labāko darbu autoriem var tikt lūgts nofotografēties ar savu darbu un bildes iesūtīt konkursa Rīkotājiem. 
 
11.  Pārējie noteikumi
11.1.               Iesniedzot darbu konkursā, dalībnieks piekrīt šajā Nolikumā ietvertajiem noteikumiem.
11.2.               Biedrība “Latvijas Olimpiešu klubs” patur tiesības publicēt informāciju par balvas saņēmēju – vārdu, uzvārdu, skolu un klasi, sniedzot informāciju masu medijos un publicējot to sociālajos tīklos un kluba mājaslapā internetā. 
Dalībnieku norādītie tālruņa numuri netiks publicēti. 
11.3.               Iesniedzot Darbu Konkursā, Dalībnieki un/vai to likumīgie aizgādņi piekrīt sniegt fizisko personu datus Konkursa rīkotājam ar mērķiem:
o   ļaut identificēt dalībniekus;
o   nodrošināt iespēju sazināties ar dalībniekiem; 
o   publicēt informāciju par uzvarētājiem.
Saņemto datu pārzinis ir Biedrība “Latvijas Olimpiešu klubs”. Saņemtie personas dati tiks izmantoti vienīgi šajā nolikumā norādītajiem mērķiem. 
11.4.               Konkursa rīkotājiem ir tiesības izmantot iesniegto darbu fotogrāfijas savās publikācijās vai drukātajos materiālos ar mērķi popularizēt Olimpisko kustību, Olimpiešus un sportu nekomerciāliem mērķiem. 
11.5.               Biedrība “Latvijas Olimpiešu klubs” patur tiesības papildināt, precizēt vai ārkārtas gadījumā mainīt šā nolikuma nosacījumus, tos publicējot sociālo tīklu vietnēs.