Balva "Par Godīgu spēli"

LATVIJAS OLIMPIEŠU KLUBA “FAIR PLAY” BALVAS konkursa

NOLIKUMS

 

Fair Play balva

Biedrība „Latvijas Olimpiešu klubs” izsludina “FAIR PLAY” balvas konkursu.

Balva par FAIR PLAY (Godīgu spēli) izceļ atsevišķus sabiedrības pārstāvjus, notikumus, kas spilgti parāda olimpisko garu un godīgas spēles principus sportā un ikdienā un būtu popularizējami kā labas prakses piemēri, veicinot sabiedrības vērtības.

 

Projekta mērķi:

-          Veicināt sabiedrībā izpratni par Godīgas Spēles jēdzienu, likt apzināties tā būtību un nozīmi ikdienā;

-          Popularizēt Godīgas Spēles principus sportā un ikdienā;

-          Rosināt ievērot pozitīvus notikumus sabiedrībā sportā un ikdienā.

 

Pieteikumu iesniegšana:

Balvas pieteikumus tiek aicināti iesniegt Latvijas sporta federāciju pārstāvji, sportisti, treneri sporta organizatori, kā arī mediju pārstāvji vai jebkurā citā jomā aktīvi sabiedrības pārstāvji – privātpersonas vai juridiskas personas, kas ir ievērojusi gadījumu vai piemēru, kas būtu Fair Play balvas vērts.

Pieteikt balvai var trešo personu vai arī pats sevi (piemēram, organizācija izvirza savā struktūrā notikušu notikumu vai personu).

Situācija un piemērs vēlams no sporta dzīves, taču var tikt iesniegta situācija, kas nav saistīta ar sportu, bet spilgti iezīmē Fair Play principu ievērošanu un būtu noderīgi to darīt zināmu plašākai sabiedrībai.

Fair Play balvai var izvirzīt privātpersonu, juridisku personu, valsts iestādi, notikumu  vai situāciju, kas parāda Fair Play principu piemērošanu. Balvai var izvirzīt arī pretendentu, kas ir pamanīts, taču personīgi nav pazīstams.

 

Pieteikumu iesniegšanas forma:

Pieteikums balvai iesniedzams rakstveidā, aprakstot izvirzīto personu, notikumu, pamatojot, kāpēc tas būtu Fair Play balvas vērts (apraksts vēlams ne vairāk kā 1 A4 lapa).  Papildus jāpievieno informācija par iesniedzēju un tā kontaktinformācija.

Pieteikumam vēlams pievienot foto, video, kas ilustrē aprakstīto situāciju (ja tāds ir).

Pieteikums jānosūta elektroniski uz e-pastu fairplay.riga@gmail.com ar norādi “Fair Play balvai”.

 

Pretendentu vērtēšana

Pieteiktos pretendentus Fair Play balvai vērtēs “Latvijas Olimpiešu kluba” valde kārtējā valdes sēdē, kas notiek ne retāk kā četras reizes gadā (katru ceturksni).

Valde izskatīs iesniegtos pretendentus un ar vienkāršu balsu vairākumu pieņems lēmumu par apbalvojamo. Vienā vērtēšanas reizē par uzvarētāju var tikt atzīts viens vai arī vairāki pretendenti. Izskatot pieteikumus, valde var pieņemt lēmumu neapbalvot nevienu no uz to brīdi iesniegtajiem.

 

Rezultātu paziņošana

Rezultāti par Fair Play balvas piešķiršanu tiks paziņoti rakstiski 1 nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas dienas tiem iesniedzējiem un balvas saņēmējiem, kas būs atzīti par uzvarētājiem. Balvas pasniegšana tiks organizēta pēc iespējām un apstākļiem, vienojoties ar balvas saņēmējiem.

Biedrība “Latvijas Olimpiešu klubs” patur tiesības publicēt informāciju par balvas saņēmēju, sniedzot informāciju masu medijos un publicējot to sociālajos tīklos un kluba mājaslapā internetā.

Biedrība “Latvijas Olimpiešu klubs” patur tiesības mainīt šā nolikuma nosacījumus, tos publicējot augstāk minētajās vietnēs. 

 

Pārējā informācija

Konkursa nolikumu var saņemt elektroniski, sūtot pieprasījumu uz e-pastu fairplay.riga@gmail.com

Kontaktpersona par konkursa norisi ir Baiba Veisa, tālr. +371 20711555, e-pasts: fairplay.riga@gmail.com


 

Godīgas Spēles principi:

 

 • Cieņa – katram sportista jāievēro noteikumi, kas pieņemti katrā no sporta veidiem. Godīga spēle ietver arī nerakstītus noteikumus, kas pieprasa respektēt un cienīt pretiniekus, kolēģus, tiesnešus un līdzjutējus.
 • Draudzība – sacensības laukumā neizslēdz draudzību, gluži pretēji ar draudzības palīdzību tiek celts sacensību gars.
 • Komandas gars - sportists individuāli var būt spēcīgs, bet viņš ir daudz spēcīgāks, kad mērķis tiek sasniegts pateicoties nevis vienam spēlētājam, bet gan visai komandai.
 • Godīga konkurence - gūt panākumus jebkādā veidā nav pietiekami, lai uzvarētu. Uzvarai ir jābūt iegūtai godīgā ceļā, ar godīgiem līdzekļiem.
 • Sports bez dopinga - Dopings ir tādu vielu un metožu lietošana, kas ir aizliegtas saskaņā ar atbilstošo starptautisko vai nacionālo sporta vadošo organizāciju noteikumiem.
 • Vienlīdzība - būtiski visiem sportistiem vienādi nosacījumi un noteikumi.
 • Solidaritāte – svarīgi atbalstīt vienam otru, dalīt mērķus un sapņus. Svarīgs atbalsts rada pamatu panākumu sasniegšanā.
 • Iecietība – attīsta savu paškontroli, gatavību rīkoties un pieņemt svarīgus lēmumus.
 • Izcilība – ar personīgo piemēru, sportisti spēj iedvesmot un turpināt attīstīt cilvēka ceļu uz izcilību.
 • Pieklājība – sasveicināšanās ar treneri, ar konkurentiem, prasme pateikties un uzvesties pieklājīgi.
 • Bez diskriminācijas – apzināties, ka mums līdzās dzīvo dažādi cilvēki – ar atšķirīgu ādas krāsu, ar atšķirīgu kultūru un reliģiju. Šīs atšķirības nedrīkst būt par pamatu diskriminācijai vai noteikt, ka kāds ir augstāk par citiem. Sportā un ikdienā mēs esam līdzīgi un uz visiem attiecas tie paši likumi un noteikumi. Mums ir jāciena vienam otra izvēle un jāpieņem to, ka daba radījusi mūs atšķirīgus.
 • Cieņa pret cilvēkiem ar ierobežotām spējām – apzināties, ka mums līdzās dzīvo cilvēki ar ierobežotām spējām, pieņemt visus kā mūsu sabiedrības locekļus un censties viņiem palīdzēt justies vienlīdzīgiem. 
Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .