Biedrības "Latvijas Olimpiešu klubs" statūti

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 21.07.2020. biedru kopsapulcē)


1.     VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.   Latvijas Olimpiešu klubs (turpmāk tekstā – Klubs) ir biedrība, kuru veido Latvijā pastāvīgi dzīvojošie Olimpisko spēļu dalībnieki, kas atbalsta Olimpisma principus un Olimpisko kustību. Klubs darbojas saskaņā ar Kluba biedru sapulces apstiprinātiem statūtiem un Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem, atzīst un ievēro Olimpiskās Hartas pamatprincipus.  

1.2.   Kluba nosaukums ir - Latvijas Olimpiešu klubs.

1.3.   Kluba simbolika ir stilizēta degoša lāpa Latvijas karoga krāsās ar piecu krāsu Olimpiskajiem apļiem, zem kuriem drukātiem burtiem ir izvietots Kluba nosaukums. 

2.     KLUBA DARBĪBAS MĒRĶIS 

Kluba darbības mērķis ir atbalstīt Olimpisko kustību Latvijā un popularizēt olimpismu kā dzīves filosofiju.

3.     KLUBA DARBĪBAS UZDEVUMI

3.1.   Apvienot Latvijā dzīvojošos olimpiešus;

3.2.   Veicināt kontaktus ar ārzemju olimpiešu organizācijām;

3.3.   Iepazīstināt sabiedrību ar Olimpisma idejām un olimpiešiem ;

3.4.   Popularizēt aktīvu dzīvesveidu; 

3.5.   Veicināt Olimpisma vērtību un Godīgas Spēles / Fair Play principu popularizēšanu.

3.6.   Kluba darbībā iesaistīt brīvprātīgā darba veicējus.

3.7.   Veicināt Kluba atpazīstamību sabiedrībā Latvijā un pasaulē. 

3.8.   Veikt jebkādu citu darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajām tiesību normām un sekmē Kluba statūtos noteikto mērķu sasniegšanu.

4.     KLUBA DARBĪBAS TERMIŅŠ

4.1.   Klubs ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.

5.     BIEDRU IESTĀŠANĀS, IZSTĀŽANĀS UN IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

5.1.   Par Kluba biedriem var kļūt Olimpiskās spēlēs akreditētās fiziskas personas, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka un apstiprina Kluba Valde.

5.2.   Visi interesenti – fiziskas un juridiskas personas, kas ievēro statūtus, var būt Kluba atbalstītāji ar padomdevēja tiesībām.

5.3.   Par Kluba biedriem nevar kļūt personas, kas 

5.3.1.ar kompetentas institūcijas spēkā stājušos nolēmumu sodītas par Pasaules Antidopinga kodeksā paredzētu pārkāpumu un sods nav izciests;

5.3.2.kas ar kompetentas institūcijas spēkā stājušos nolēmumu atzītas par vainīgām manipulācijās ar sporta sacensībām.

5.4.   Lēmumu par biedra uzņemšanu Klubā pieņem Valde. 

5.5.   Ja valde pieņem lēmumu par atteikumu uzņemt biedru, personai, kura vēlas kļūt par biedru, ir tiesības pārsūdzēt lēmumu Biedru sapulcei. Ja arī Biedru sapulce pieņem lēmumu par atteikumu, pieteicējs var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada no Biedru sapulces lēmuma pieņemšanas dienas. 

5.6.   Biedri var izstāties no Kluba jebkurā laikā, iesniedzot rakstveida paziņojumu par to Valdei.

5.7.   Ar motivētu valdes lēmumu biedru var izslēgt no Kluba kādā no šiem gadījumiem:

5.7.1.Biedrs pārkāpj šos statūtus. 

5.7.2.Biedrs ir būtiski kaitējis Kluba interesēm vai ar savu rīcību dara negodu un kaitē Kluba interesēm.

6.     BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1.   Kluba biedram ir tiesības:

6.1.1.Piedalīties Biedru sapulcēs;

6.1.2.Piedalīties Kluba pārvaldē statūtos noteiktajā kārtībā, vēlēt un būt ievēlētam pārvaldes amatos;

6.1.3.Saņemt informāciju par kluba darbību, iepazīties ar visiem Kluba protokoliem, lēmumiem, rīkojumiem;

6.1.4.Iesniegt priekšlikumus par Kluba darbību un tās uzlabošanu;

6.1.5.Lietot Kluba atribūtiku;

6.1.6.Brīvi darboties citās demokrātiskās un politiskās organizācijās.

6.2.   Kluba biedru pienākumi.

6.2.1.Ievērot Kluba statūtus, izpildīt Biedru sapulces, valdes lēmumus.

6.2.2.Augsti turēt Kluba labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Kluba prestižu. 

6.2.3.Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Kluba mērķu un uzdevumu izpildi;

7.     KLUBA PĀRVALDES STRUKTŪRA

7.1.   Kluba pārvaldes struktūru veido biedru sapulce un valde. 

7.2.   Kluba goda prezidents ir Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents.

8.     BIEDRU SAPULCES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA

8.1.  Biedru sapulce ir augstākā Kluba lēmējinstitūcija.

8.2.  Biedru sapulces  kompetencē ietilpst:

8.2.1.      Grozījumu izdarīšana Kluba statūtos;

8.2.2.      Valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana;

8.2.3.      Lēmuma pieņemšana par Kluba darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

8.2.4.      Izlemt citus likumā noteiktos jautājumus.

8.3.   Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.

8.4.  Biedru sapulce tiek sasaukta likumā noteiktā kārtībā un gadījumos.

8.5.  Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā viena trešā daļa Kluba biedru.

8.6.  Lēmumus biedru sapulce pieņem, atklāti balsojot. Biedru sapulce var pieņemt lēmumus par atsevišķu jautājumu izlemšanu aizklātā balsojumā. 

8.7.  Kluba biedru sapulcē balsstiesības ir visiem Kluba biedriem.

8.8.  Katram Kluba biedram biedru sapulcē ir viena balss. 

8.9.  Lēmumus biedru sapulcē pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. 

8.10.             Lēmums par statūtu grozījumiem, Kuba darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.11.             Biedru sapulces tiek organizētas likumā noteiktajā kārtībā. 

8.12.             Par biedru sapulces sasaukšanu, valde biedriem paziņo un tās darba kārtību dara zināmu vismaz 14 dienas pirms sapulces sasaukšanas. 

9.     KLUBA VALDE

9.1.  Kluba pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija ir Valde.

9.2.  Valde sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem, no kuriem viens ir Prezidents. Valdes sastāvā ir ne mazāk kā 2 Atlētu komisijas locekļi, kuri paši ir Kluba biedri. 

9.3.  Par valdes locekli var kļūt Kluba biedrs ar nevainojamu reputāciju.

9.4.  Valdi ievēlē uz 4 (četriem) gadiem ar biedru sapulces lēmumu.

9.5.  Prezidents ir tiesīgs pārstāvēt Klubu atsevišķi. Pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Klubu kopā ar vismaz 1 citu valdes locekli.

9.6.  Valdes kompetencē ietilpst:

9.6.1.      Nodrošināt biedru sapulču lēmumu izpildi;

9.6.2.      Vadīt un pārvaldīt Kluba lietas un mantu;

9.6.3.      Kārtot Kluba biedru reģistru;

9.6.4.      Pieņem darbā nepieciešamo personālu;

9.6.5.      Veikt citus likumā noteiktos un Kluba darbībai nepieciešamos pasākumus un izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

9.7.  Valdes sēdes ir atklātas. Tās notiek slēgti, ja to pieprasa vairāk kā puse no sēdē klāt esošajiem valdes locekļiem. 

9.8.  Valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi ceturksnī. 

9.9.  Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem valdes locekļiem. Gadījumā, ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Kluba prezidenta balss.  

9.10.             Valdes sēdes tie protokolētas. 

9.11.             Valdes sēdes sasauc Kluba prezidents, paziņojot par tām ne mazāk kā piecas dienas iepriekš, norādot izskatāmos jautājumu un darba kārtību. 

10.  KLUBA PREZIDENTS

10.1.             Kluba prezidentu ievēlē biedru sapulce.

10.2.             Prezidents pārstāv Klubu atsevišķi.

10.3.             Prezidents sasauc un vada valdes sēdes un biedru sapulce

11.  KOMISIJAS 

11.1.                Nepieciešamo funkciju realizēšanai ar Kluba kopsapulces lēmumu tiek izveidota Atlētu komisija.

11.2.            Atlētu komisijas nolikumu, ar kur tiek noteikta komisijas darba kārtību un kompetence, izstrādā Kluba valde. Komisijas nolikumu apstiprina Biedru kopsapulce.


12.  SAIMNIECISKĀS UN FINANSIĀLĀS DARBĪBAS REVĪZIJA 

12.1.                Kluba saimnieciskās un finansiālās darbības revīziju veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz 4 (četriem) gadiem.

12..2.                Revidents nevar būt Kluba valdes loceklis.

12.3.                Revidents:

12.3.1.    Veic Kluba dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

12.3.2.   Dod atsauksmi par Valdes darbību, Kluba budžetu un gada pārskatu;

12.3.3.   Izvērtē Kluba grāmatvedības un lietvedības darbu;

12.3.4.   Sniedz ieteikumus par Kluba finanšu darbības uzlabošanu;

12.3.5.   Revidents veic revīziju likumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

12.4.                Biedru sapulce apstiprina Kluba gada pārskatu un bilanci tikai pēc Revidenta slēdziena.

12.5.                Kluba grāmatvedības gads ir no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

13.  FINANŠU LĪDZEKĻU IEGŪŠANAS UN IZLIETOŠANAS KĀRTĪBA.

13.1.                Kluba līdzekļus veido:

13.1.1.   Valsts un pašvaldību dotācijas;

13.1.2.   Juridisko un fizisko personu ziedojumi;

13.1.3.   Citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

13.2.                Kluba līdzekļi tiek izlietoti:

13.2.1.    Kluba mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei;

13.2.2.   Citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Kluba darbības nodrošināšanu.

14.  DARBĪBAS IZBEIGŠANA, LIKVIDĀCIJA VAI REORGANIZĀCIJA

14.1.                Kluba darbība tiek izbeigta vai tiek veikta Kluba reorganizācija, pamatojoties uz biedru sapulces lēmumu vai uz citiem tiesību aktos noteiktajiem pamatiem. 

14.2.                Kluba darbības izbeigšanas gadījumā notiek tās likvidācija likumā noteiktajā kārtībā.